Preise

EINZELSTUNDE

20,- Euro

1 KURS/ MONAT

48,- Euro

2 KURSE/ MONAT

80,- Euro

PROBESTUNDE 8,- Euro

PERSONAL TRAINING 60 min/ 60,- Euro

EINZELSTUNDE

20,- Euro

1 KURS/ MONAT

48,- Euro

2 KURSE/ MONAT

80,- Euro

PROBESTUNDE 8,- Euro

PERSONAL TRAINING
60 min/ 60,- Euro